WSOFT VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS (EULA).
OLVASSA EL FIGYELMESEN MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ A SZOFTVERTERMÉKET!


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A jelen Végfelhasználói Licencszerződés (EULA) jogilag kötelező megállapodás Ön (mint természetes vagy jogi személy) továbbiakban Felhasználó és a fent megnevezett szoftvertermék továbbiakban Szoftver gyártója továbbiakban Gyártó Fehér Attila e.v. Adószám: 65483420-1-30 között. A Szoftver tartalmazhat nyomtatott anyagokat, online vagy elektronikus dokumentációt és internet-alapú szolgáltatásokat is. Vegye figyelembe azonban, hogy minden olyan szoftver, dokumentáció vagy webszolgáltatás, ami a Szoftver részét képezi, vagy a Szoftver által válik elérhetővé, és azt a saját licencszerződése vagy használati feltételei kísérik, nem a jelen EULA, hanem a vonatkozó licencszerződés hatálya alatt áll. A Szoftver esetleg kísérő, papírra nyomtatott EULA előírásai hatálytalanítják a képernyőn megjeleníthető bármilyen EULA előírásait. Jelen EULA CSAK akkor érvényes, és csak akkor biztosít végfelhasználói licencjogokat, ha a Szoftver eredeti, és ezt a Felhasználó igazolni is tudja. Az Ön szoftvere eredetiségének megállapításához további tájékoztatást a Gyártó jelen EULA szerződésben feltüntetett elérhetőségein kaphat. A Szoftver telepítésével, másolásával, letöltésével, elérésével, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával Ön kötelező érvénnyel elfogadja a jelen EULA feltételeit. Amennyiben nem fogadja el őket, nem használhatja, és nem másolhatja le a Szoftvert.

SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Telepítés után a Szoftver minden funkciója korlátlan ideig használható. A Felhasználó jogosult a Szoftver díjmentes frissítése, de telefonos, email vagy bármilyen alapú támogatására nem jogosult.

PROGRAMHIBA ÉS ANNAK BEJELENTÉSE
Annak ellenére, hogy a Gyártó elvégezte a Szoftver alapos tesztelését, a számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan, a Gyártó nem garantálja, hogy az átadott Szoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, illetve, hogy minden berendezéssel és szoftver konfigurációval kompatibilis. Az észlelt hibákat a Felhasználónak haladéktalanul jeleznie kell a Gyártó felé, és minden, a hiba előfordulásának körülményeivel kapcsolatos, a hiba reprodukálását segítő információt meg kell osztania a Gyártóval. A programjavításra csak Gyártó telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Gyártó jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles a hibaelemzésért, és a megoldásáért díjat fizetni.

SOKSZOROSÍTÁS
Az eredeti, a Gyártó által kiadott, változtatás nélküli Szoftvert a Felhasználó korlátlan mennyiségben lemásolhatja, továbbadhatja, bármilyen internetes honlapon közzéteheti, abban az esetben, ha a Szoftverért külön vételárat nem számít fel. A Gyártó külön beleegyezése nélkül, tilos a Szoftvert kereskedelmi forgalomba hozni, harmadik fél részére történő átadáskor tilos érte vételárat felszámítani.

KORLÁTOZÁSOK
Tilos a Szoftver és alkotórészeinek módosítása, visszafejtése, feldarabolása, elemzése. Tilos a Szoftver adatbázisának közvetlen módosítása, másolása visszafejtése, elemzése. Az adatbázis kizárólag a Szoftver által módosítható.

KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG
A Gyártó az érvényes jogszabályok által megengedett maximális mértékben elhárít minden felelősséget bármilyen kárért (ide értve, de ezzel egyebeket nem kizárva, a személyi sérülés közvetett vagy közvetlen okozásáért, az üzleti haszon elmaradásáért, az üzleti tevékenység félbeszakadásáért, az üzleti információk elveszítéséért, vagy egyéb anyagi veszteségekből adódó károkért), amely ezen termék használatából vagy használhatatlanságából ered, még abban az esetben is, ha a Gyártót tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről.

SZELLEMI TULAJDONJOG A SZOFTVERHEZ
Az összes írásos dokumentációhoz és a Szoftver összes másolatához minden jogcím és szellemi tulajdonjog a Gyártót illeti. Ön a Szoftver használati jogát szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A Szoftverbe foglalt, illetve az abba nem foglalt, de a Szoftver használata során elérhető anyagok tartalmára vonatkozó összes jogcím és szellemi tulajdonjog e tartalom megfelelő tulajdonosának a tulajdona, amelyet a szerzői jog vagy a szellemi termékekre vonatkozó egyéb törvények és nemzetközi egyezmények védenek. A Szoftver által elérhető online szolgáltatások használatára az ezen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó megfelelő rendelkezések vonatkoznak.

NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK
A jelen Végfelhasználói Licencszerződésben (EULA) nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más kapcsolódó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szokások alkalmazandók.

FELHASZNÁLÓ A SZOFTVERT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TELEPÍTI ÉS HASZNÁLJA. A GYÁRTÓ A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉBŐL, HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

SZOFTVER GYÁRTÓJA ÉS TULAJDONOSA
Fehér Attila e.v.
Adószám: 65483420-1-30
Telefon: +36(20) 911-9270
Web: www.wsoft.hu