WSOFT VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS (EULA).
OLVASSA EL FIGYELMESEN MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ A SZOFTVERTERMÉKET!


Végfelhasználói licencszerződés amelyek a wsoft.hu oldalon elérhető Sárga csekk kitöltő program szoftvertermékre vonatkoznak. Jelen végfelhasználói licencszerződés a weboldalon történő elhelyezéstől hatályosak és határozatlan időre szólnak. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jelen végfelhasználói licencszerződést bármikor, előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítások a közzététellel lépnek hatályba. Az egyes megrendelésekre a megrendelés napján hatályos és a Felhasználó által elfogadott végfelhasználói licencszerződés az irányadó.

1.) SZOLGÁLTATÓ
Szolgáltató: Fehér Attila ev.
Szolgáltató székhelye: 3200 Gyöngyös, Koháry u. 8.
Adószáma: 65483420-1-30
Nyilvántartási száma: 15893478
Elérhetősége: info@wsoft.hu
Weboldal: https://www.wsoft.hu

2.) FOGALMAK
Felhasználó: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy egyéni vállalkozó, aki vagy amely a wsoft.hu webcímen elérhető wSoft Sárga csekk kitöltő szoftver által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, valamint a wSoft Sárga csekk kitöltő szoftvert használó természetes személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben a jelen általános szerződési feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szolgáltató fogyasztó számára szolgáltatást nem nyújt, megrendelőként gazdasági tevékenysége körében jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet vagy magánszemély jelölhető meg.
Szolgáltató: a wsoft.hu weboldal és wSoft Sárga csekk kitöltő szoftver üzemeltetője.
Szoftver: A Szolgáltató által üzemeltetett Sárga csekk kitöltő szoftver.
Szerződés: A Felhasználó által a wsoft.hu weboldalon leadott megrendeléssel, mint ajánlattal és a Szolgáltató által a Felhasználó részére a megrendelés alapján elkészített és kizárólagosan elektronikus úton megküldött magyar nyelvű visszaigazolással, mint az ajánlat elfogadásával jön létre. A szerződéskötés nyelve a magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a szerződés nem kerül a Szolgáltató által iktatásra, a szerződés a megrendelést követően nem lesz írásban hozzáférhető.

3.) A MEGRENDELÉS LEADÁSÁNAK MÓDJA ÉS LÉPÉSEI
3.1. A Felhasználó jelen pontban a wsoft.hu weboldal fejlécén található a Szoftver aktiváló kulcs menüpontjában, ismerheti meg az aktuális árakat, amely árak forintban értendő bruttó árak. Szolgáltató nem tartozik az általános forgalmi adó hatálya alá. Szolgáltató fenntartja a jogát a weboldalon feltüntetett árak megváltoztatására azzal, hogy az árváltozások a már megrendelt szolgáltatások árát nem érintik. Szoftver aktiváló kulcs kiadását, értékesítését kizárólag a Szolgáltató által feljogosított partnerek végezhetik. A Szoftver aktiváló kulcs továbbadása a Szolgáltató hozzájárulása nélkül jelen Végfelhasználói Licencszerződés (EULA) megsértésének minősül.
Aktiválatlan szoftver (DEMO): Az ingyenes DEMO Szoftver kizárólag a Szoftver kipróbálására használható, főbb komponensei korlátozás nélkül használhatók, más komponensei korlátozásokkal használhatók, a kinyomtatott bizonylatokon egy piros "ÉRVÉNYTELEN" felirat jelenik meg. A DEMO adatbázisba rögzített adatok a Szoftver aktiváláskor megmaradnak, de új üres adatbázis keletkezik.
Aktivált szoftver: Az aktivált szoftver használatának jogát, telefon és e-mail alapú támogatását a felhasználó a szoftver aktiváló kulcs vételárárnak megfizetése ellenében veheti igénybe, amely határozott időre szól és előre fizetendő. A szoftver aktiváló kulcs vételárának a szolgáltató bankszámlájára történő megérkezése után számított 2 munkanapon belül a szolgáltató köteles küldeni a felhasználónak a szoftver aktiváló kulcs megrendelése során megadott e-mail címre a szoftver aktiváló kulcsot, ill. a beillesztéséhez szükséges technikai információt. A Szoftver aktiváló kulcs beillesztése a felhasználó feladata és kötelessége. A szoftver aktiváló kulcs határozott időre aktiválja a szoftvert (alapesetben 1év és a szoftver aktiválókulcs kiállításának napjától indul). A szoftver újraaktiválásának hiányában a szoftver automatikusan aktiválatlan (DEMO) állapotba kerül, az adatbázisába rögzített adatok hiánytalanul megmaradnak de az adatok egy részének olvasása és/vagy szerkesztése korlátozva lehet, a kinyomtatott bizonylatokon egy piros "ÉRVÉNYTELEN" felirat jelenik meg. A szoftver újraaktiválása után az adatbázisában rögzített adatok újra olvashatóvá/szerkeszthetővé válnak, és a "ÉRVÉNYTELEN" felirat eltávolításra kerül.
3.2. Felhasználó a megrendelést a wsoft.hu weboldalon keresztül adhatja le. A megrendeléshez a weboldal tetején található menüsoron a szoftver aktiváló kulcs menüpontra való kattintás szükséges, majd a Szoftver aktiváló kulcs beszerzése elnevezésű űrlap kitöltése.
3.3. A megrendelési űrlapon a Felhasználónak ki kell választania az igényelt programot. Az űrlapon kötelezően kitöltendők a számlázási adatok. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés gombok kattintásakor figyelmeztető üzenet jelenik meg, és amíg a hibák javítása vagy a hiányok kitöltése nem történik meg, a megrendelés nem adható le. A megrendelés elküldéséig a beírt adatok bármikor megváltoztathatók. A megrendelés feltétele az adatvédelmi tájékoztató elfogadása, amelyhez a megrendelési űrlap végén szereplő négyzet kijelölése szükséges. Felhasználó fizetési módként átutalást és a bankkártyás fizetést tud kiválasztani a megrendelési űrlap alján a megfelelő opció kijelölésével. A bankkártyás fizetést a CIB Bank fizetési rendszere biztosítja. Megrendelő a megrendelést a „OK (később fizetem átutalással)” vagy a „OK (most fizetem bankkártyával)” gombokra kattintással adja le. A megrendelést követően a megrendeléskor megadott e-mail címre visszaigazoló e-mail érkezik. A visszaigazolás akkor tekinthető a felhasználóhoz megérkezettnek, amikor a visszaigazolás a felhasználó számára hozzáférhetővé válik, azaz amikor a visszaigazolás a felhasználó e-mail fiókjába megérkezik. Ezen visszaigazolással létrejön a szoftver igénybevételére vonatkozó szerződés. Amennyiben a megrendeléstől számított 48 órán belül nem érkezik visszaigazolás a megrendelésről, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér és az eltérést a visszaigazolás megérkezésétől számított 48 órán belül a felhasználó nem kifogásolja, a szerződés a visszaigazolás szerinti tartalommal jön létre. A szerződés a megrendelés vagy az előző pont esetén a visszaigazolás szerinti tartalommal jön létre, a megrendelés utólagos módosítására az előfizetési időn belül nincs lehetőség. Bankkártyás fizetés választása esetén a megrendelést követően a weboldal automatikus átirányításra kerül a CIB Bank fizetési rendszerébe. A fizetéshez használt adatok és a bankkártya adatai közvetlenül a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) részére kerülnek megadásra, a CIB Bank Zrt. a megadott adatokat nem közli a szolgáltatóval. A bankkártyás fizetés további feltételei a CIB Bank Zrt. tájékoztatóiban ismerhetők meg, azzal, hogy a tájékoztatót a megrendelési űrlap alatt szolgáltató is közzéteszi weboldalán. Amennyiben a bankkártyával történő fizetés nem történik meg, a megrendelés automatikus törlődik. A fizetés megtörténtét követően a weboldal automatikusan visszairányít a weboldalra, valamint a fizetés sikerességéről automatikus fizetést visszaigazoló e-mail érkezik a felhasználó által a megrendeléskor megadott e-mail fiókba. A szolgáltatásról a számla a felhasználó által a megrendeléskor megadott e-mail fiókba kerül megküldésre. Átutalásos fizetési választása esetén a megrendelés visszaigazolását követően külön e-mailben megküldésre kerül a díjfizetésre vonatkozó díjbekérő, amelyen feltüntetésre a szolgáltató bankszámlaszáma, a fizetendő összeg és a fizetési határidő. Az átutaláskor a közlemény rovatban a díjbekérő sorszáma megjelölése szükséges. A fizetési követően a szolgáltatásról a számla a felhasználó által a megrendeléskor megadott e-mail fiókba kerül megküldésre. A megrendelések feldolgozása a szolgáltatási díj szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követő 2 munkanapon belül megtörténik.
3.4. A szolgáltatás lejárata előtti 10. naptól a szoftver fejlécében értesítő üzenet jelenik meg az érvényességi idő lejáratáról. A szolgáltatás meghosszabbításához a megrendelés ismételt leadása szükséges azzal, hogy az új megrendelés első napja a lejárat napját követő nap lesz.
3.5. A szerződés az előfizetési időszak végén, a lejáratot követő napon szűnik meg. Amennyiben az érvényességi idő alatt nem kerül sor újabb megrendelés leadására, és ezáltal a szolgáltatás érvényességi ideje meghosszabbítására, a lejáratot követő napon a szolgáltatás DEMO üzemmódban működik tovább. Az adatbázisába rögzített adatok hiánytalanul megmaradnak, a kinyomtatott bizonylatok tetején megjelenik a piros "ÉRVÉNYTELEN" felirat.
3.6. Az előfizetési időszakon belül felhasználó nem jogosult a szerződés felmondására. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt szolgáltatást nem veszi igénybe, nem jogosult a már megfizetett díj visszakövetelésére. Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szoftver felhasználása biztosítása bármikor, indoklás nélkül történő megszüntetésére akár egyes felhasználók, akár minden felhasználó számára. Ilyen esetben szolgáltató a már megfizetett szolgáltatásokat teljesíti vagy kizárólagos választási joga alapján a megfizetett díjat arányosan visszafizeti, más esetleges következményekért azonban nem fel.
3.7. Felhasználó a szoftver aktiváló kulcs díjának megfizetésével és szolgáltatás szolgáltató általi aktiválásával határozott időre (előfizetési idő) jogosulttá válik a szoftver használatára. Felhasználó a szoftver használatát kizárólag munkavállalói vagy egyéb jogviszonyban általa foglalkoztatott személyek számára engedheti át, másnak a szoftvert nem teheti hozzáférhetővé és a felhasználási jogot nem ruházhatja át.

4.) HIBÁS TELJESÍTÉS
Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy azt ismerni kellett. Szolgáltató a szoftver aktiváló kulcs átadásával teljesíti a szerződést, ezáltal a szoftver helytelen felhasználása következményei hibás teljesítésnek nem minősülnek. Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv alapján kellékszavatossági jogok gyakorlására jogosult.

5.) FELELŐSSÉG
5.1. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki az alábbiakban megadottakhoz kapcsolódó hibákra, hiányosságokra visszavezethető üzemszünet, adatvesztés esetére:
• szolgáltató irányításán kívül eső körülmények (vis maior), mint például de nem kizárólagosan, bármilyen kormányzati intézkedés, háború, lázadás, szabotázs, fegyveres konfliktus, embargó, tűz, árvíz, légi csapás vagy más zavargás, a telekommunikáció vagy harmadik fél általi szolgáltatás elérhetetlensége, zavarása, vagy késleltetése, vírus vagy hacker támadás, harmadik fél általi szoftver meghibásodása (e-kereskedelmi szoftver, fizetési kapuk, chat, statisztikák) vagy nyersanyaghoz való hozzájutás, szolgáltatások, áram és eszköz ellátás megszűnése.
• internet nemzetközi infrastruktúrájának zavarai, például: a DNS (Domain Name Services) szolgáltatás zavara, szünete.
• Szolgáltató felügyeletén és ellenőrzési körén kívül eső rendszer meghibásodás vagy üzemszünet
• e-mail vagy webmail kézbesítési hibája.
• szoftver rosszhiszemű felhasználásából eredő meghibásodások, károk.
• felhasználó által tévesen megadott adatokból származó következmények.
5.2. Szolgáltatót nem terheli felelősség, hogy a szolgáltatás mindenben megfelel a Felhasználó által elérni kívánt felhasználási célnak. A szolgáltatásról a weboldalon leírtak irányadók a felhasználást illetően, Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználónál felmerülő egyedi felhasználási körülmények és igények okán felmerülő eltérések miatt.
5.3. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szoftver használatából eredő károkért.
5.4. A weboldalon található külső weboldalakon lévő tartalom nem tartozik Szolgáltató befolyása alá, ezen oldalakon szereplő tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót felelősség nem terheli.
5.5. Megrendelő felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Szolgáltatót e tekintetben semmilyen felelősség nem terheli.

6.) ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
A Szoftverrel kapcsolatos kérések, észrevételek, valamint hiba bejelentése elektronikus úton történik, mely az info@wsoft.hu e-mail címen lehetséges. A bejelentésre az ügyfélszolgálat legkésőbb a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül válaszol, és megkezdi a bejelentés feldolgozását. Szolgáltató kizárólag érvényes szoftver aktiváló kulccsal rendelkezőknek biztosít telefonos rendelkezésre állást és ügyfél támogatást. A hibavizsgálatra fordított munka térítésmentes, feltéve, hogy a vizsgálata valóban szoftverhibát vagy a Szolgáltató hibájára visszavezethető. Amennyiben olyan technikai probléma merül fel, melynek reprodukálása csak a Megrendelő számítógépén valósítható meg, úgy a Megrendelő előzetes hozzájárulásával, egyeztetett időpontban a Szolgáltató távsegítség formájában vizsgálhatja ki a hibát, távoli hozzáféréssel. A Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel wsoft.hu oldalon rendszeresített kapcsolati űrlapon is biztosított, amely kapcsolati űrlap használatához az Adatkezelési tájékoztató elfogadása szükséges. A kapcsolati űrlap elsődleges a szoftver megrendelése előtti kérdések tisztázására szolgál, már szerződött felhasználó számára a jelen pontban fentebb leírt hibabejelentési móddal biztosított a 8 munkanapon belül történő válaszadás és kivizsgálása.

7.) RENDSZERKÖVETELMÉNY
Operációs rendszerek:
Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Minimum hardverkövetelmény (a fent felsorolt operációs rendszerek valamelyikét futtatni képes hardver):
Processzor: 1 GHz vagy gyorsabb, 32 vagy 64 bites
Memória: 2 GB RAM (javasolt: legalább 4 GB RAM)
Tárterület: Legalább 50 MB (a tárterület igénye az adatok mennyiségétől függ)
Perifériák: Egér, Billentyűzet, Nyomtató

8.) SZERZŐI JOGOK
A Szolgáltató weboldalán és a szoftverben található valamennyi információ (termékleírás, tájékoztató szöveg, képanyag, grafika, adatbázis), valamint az oldal és a szoftver grafikai és technikai szerkezete, valamint funkcióinak megvalósítása, a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. Az 1999. évi LXXVI. törvény szerint teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása, terjesztése, tárolása a jogtulajdonos kifejezett írásos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató weboldalán található információk szabadon letölthetők, megjeleníthetők és nyomtathatók, amennyiben azok személyes felhasználásra kerülnek. Kereskedelmi felhasználás esetén mindenképpen kérje a Szolgáltató hivatalos ajánlatát, állásfoglalását.

9.) TITOKTARTÁS
A Feleket a szerződés teljesítése keretében a szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően tudomására jutott minősített adatot képező információk tekintetében büntetőjogi felelősség terheli. Egyéb bizalmas információk átadására vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult, kivéve a szerződés lényeges tartalmi elemeire, azaz a Felek személyére, a szerződés tárgyára és az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó információkat, illetve mindazon rendelkezéseket, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő. A szerződéssel és annak teljesítésével kapcsolatos, vagy az egymásról, különösen egymás működéséről, szervezetéről tudomásukra jutott, birtokukba került információ, illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető minden olyan tény, adat, terv, okirat, dokumentum, eljárás (a továbbiakban: adat) üzleti titoknak minősül, amelyek nyilvánosságra hozatala a felek hivatali, üzleti vagy egyéb érdekeit sértené. A minősített adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettség mind a két Felet a szerződés lejárta, illetve bármi okból történő megszűnése esetén a minősítés tartamáig kötelezi; más, a szerződéssel kapcsolatban keletkezett titok és egyéb, a teljesítés során keletkezett bizalmas információk tekintetében a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok által előírt rendelkezések alapján kell eljárni. A Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a fenti kötelezettségekről az érintett munkavállalóikat, vagy egyéb közreműködőket tájékoztassák, a fenti előírásokat betartsák és betartassák.

10.) ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
A szolgáltató által folytatott adatkezelésről a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

11.) PANASZKEZELÉS RENDJE
Amennyiben a Felhasználónak panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát e-mailen keresztül, vagy levél útján is közölheti.
Fehér Attila ev.
3200 Gyöngyös, Koháry u. 8.
Elérhetősége: info@wsoft.hu
Szolgáltató a panaszt megvizsgálja és legkésőbb 30 napon belül írásban megválaszolja. A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat közvetlen tárgyalások útján békés úton rendezik. Egyéb esetben a felek jogvitájukkal kapcsolatban alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

12.) ZÁRÓ RENDELKEZÉS
A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi közlést írásban teszik meg. Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató referenciaként felhasználhatja nevét és logóját saját weboldalán. Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint a vonatkozó Európai Uniós rendeletek (így különösen, de nem kizárólagosan GDPR) az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.