WSOFT VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS (EULA).
OLVASSA EL FIGYELMESEN MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ A SZOFTVERTERMÉKET!


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A jelen Végfelhasználói Licencszerződés (EULA) jogilag kötelező megállapodás Ön (mint természetes vagy jogi személy) továbbiakban Felhasználó és a fent megnevezett szoftvertermék továbbiakban Szoftver gyártója továbbiakban Gyártó Fehér Attila e.v. Adószám: 65483420-1-30 között. A Szoftver tartalmazhat nyomtatott anyagokat, online vagy elektronikus dokumentációt és internet-alapú szolgáltatásokat is. Vegye figyelembe azonban, hogy minden olyan szoftver, dokumentáció vagy webszolgáltatás, ami a Szoftver részét képezi, vagy a Szoftver által válik elérhetővé, és azt a saját licencszerződése vagy használati feltételei kísérik, nem a jelen EULA, hanem a vonatkozó licencszerződés hatálya alatt áll. A Szoftver esetleg kísérő, papírra nyomtatott EULA előírásai hatálytalanítják a képernyőn megjeleníthető bármilyen EULA előírásait. Jelen EULA CSAK akkor érvényes, és csak akkor biztosít végfelhasználói licencjogokat, ha a Szoftver eredeti, és ezt a Felhasználó megfelelő számlával igazolni is tudja. Az Ön szoftvere eredetiségének megállapításához további tájékoztatást a Gyártó jelen EULA szerződésben feltüntetett elérhetőségein kaphat. A Szoftver telepítésével, másolásával, letöltésével, elérésével, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával Ön kötelező érvénnyel elfogadja a jelen EULA feltételeit. Amennyiben nem fogadja el őket, nem használhatja, és nem másolhatja le a Szoftvert.

SZOFTVER FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Aktiválatlan Szoftver (DEMO): Az ingyenes DEMO Szoftver kizárólag a Szoftver kipróbálására használható, főbb komponensei korlátozás nélkül használhatók, más komponensei korlátozásokkal használhatók, a kinyomtatott bizonylatokon egy piros "ÉRVÉNYTELEN" felirat jelenik meg. A DEMO adatbázisba rögzített adatok a Szoftver aktiváláskor megmaradnak, de új üres adatbázis keletkezik.
Aktivált Szoftver: Az aktivált Szoftver használatának jogát, telefon és e-mail alapú támogatását a Felhasználó a Szoftver aktiváló kulcs vételárárnak megfizetése ellenében veheti igénybe, amely határozott időre szól és előre fizetendő. A Szoftver aktiváló kulcs vételárának a Gyártó bankszámlájára történő megérkezése után számított 2 munkanapon belül a Gyártó köteles küldeni a Felhasználónak a Szoftver aktiváló kulcs megrendelése során megadott e-mail címre a Szoftver aktiváló kulcsot, ill. a beillesztéséhez szükséges technikai információt. A Szoftver aktiváló kulcs beillesztése a felhasználó feladata és kötelessége. A Szoftver aktiváló kulcs határozott időre aktiválja a Szoftvert (alapesetben 1év). A Szoftver újraaktiválásának hiányában a Szoftver automatikusan aktiválatlan (DEMO) állapotba kerül, az adatbázisába rögzített adatok hiánytalanul megmaradnak de az adatok egy részének olvasása és/vagy szerkesztése korlátozva lehet, a kinyomtatott bizonylatokon egy piros "ÉRVÉNYTELEN" felirat jelenik meg. A Szoftver újraaktiválása után az adatbázisában rögzített adatok újra olvashatóvá/szerkeszthetővé válnak, és a "ÉRVÉNYTELEN" felirat eltávolításra kerül.

SZOFTVER AKTIVÁLÓ KULCS
Az aktuális Szoftver aktiváló kulcs vételárak a Gyártó honlapján a Szoftver aktiváló kulcs menüpontjában tekinthető meg, a Gyártó az árváltoztatás jogát fenntartja. Az Szoftver aktiváló kulcs kiadását, értékesítését kizárólag a Gyártó által feljogosított partnerek végezhetik. A Szoftver aktiváló kulcs továbbadása a Gyártó hozzájárulása nélkül jelen Végfelhasználói Licencszerződés (EULA) megsértésének minősül.

TERMÉKTÁMOGATÁS
A Szoftver aktiváló kulcs érvényességéig a felhasználó terméktámogatási szolgáltatásban részesül. A terméktámogatás a www.wsoft.hu oldalon megtalálható telefonszámokon vagy emailcímeken érhető el. A terméktámogatás a következőket foglalja magába: Telefon és e-mail alapú ügyfélszolgálat, Szoftverfrissítések használata (a szoftver frissítés telepítése a felhasználó feladata és kötelessége). A terméktámogatás nem tartalmaz: Hálózatépítést vagy konfigurálást, Számítógép karbantartást vagy konfigurálást, Operációs rendszer telepítést vagy konfigurálást, Számítógép vagy operációs rendszer használatának oktatását, Szoftver frissítések telepítését.

ADATOK GYŰJTÉSE
Ön elfogadja, hogy a Szoftver gyártója összegyűjtheti és felhasználhatja azokat a műszaki ismereteket, amelyekhez a Szoftverrel nyújtott terméktámogatás részeként vagy bármilyen módon hozzájutottak. A gyártó ezt az információt kizárólag a termékek fejlesztésére, a felhasználói élmény javítása és a hibák elhárítása céljából használja fel, harmadik félnek nem adja ki.

PROGRAMHIBA ÉS ANNAK BEJELENTÉSE
Annak ellenére, hogy a Gyártó elvégezte a Szoftver alapos tesztelését, a számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan, a Gyártó nem garantálja, hogy az átadott Szoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, illetve, hogy minden berendezéssel és szoftver konfigurációval kompatibilis. Az észlelt hibákat a Felhasználónak haladéktalanul jeleznie kell a Gyártó felé, és minden, a hiba előfordulásának körülményeivel kapcsolatos, a hiba reprodukálását segítő információt meg kell osztania a Gyártóval. A programjavításra csak Gyártó telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Gyártó jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles a hibaelemzésért, és a megoldásáért díjat fizetni.

SOKSZOROSÍTÁS
Az eredeti, a Gyártó által kiadott, változtatás és Szoftver aktiváló kulcs nélküli Szoftvert a Felhasználó korlátlan mennyiségben lemásolhatja, továbbadhatja, bármilyen internetes honlapon közzéteheti, abban az esetben, ha a Szoftverért külön vételárat nem számít fel. A Gyártó külön beleegyezése nélkül, tilos a Szoftvert kereskedelmi forgalomba hozni, harmadik fél részére történő átadáskor tilos érte vételárat felszámítani.

KORLÁTOZÁSOK
Tilos a Szoftver és alkotórészeinek módosítása, visszafejtése, feldarabolása, elemzése. Tilos a Szoftver adatbázisának közvetlen módosítása, másolása visszafejtése, elemzése. Az adatbázis kizárólag a Szoftver által módosítható.

KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG
A Gyártó az érvényes jogszabályok által megengedett maximális mértékben elhárít minden felelősséget bármilyen kárért (ide értve, de ezzel egyebeket nem kizárva, a személyi sérülés közvetett vagy közvetlen okozásáért, az üzleti haszon elmaradásáért, az üzleti tevékenység félbeszakadásáért, az üzleti információk elveszítéséért, vagy egyéb anyagi veszteségekből adódó károkért), amely ezen termék használatából vagy használhatatlanságából ered, még abban az esetben is, ha a Gyártót tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. A Gyártó nem felel a Szoftverrel készített bizonylatok helyességéért és tartamáért. A Gyártó jelen szerződés bármely pontja alapján fennálló felelőssége minden esetben legfeljebb az Ön által a Szoftver aktiváló kulcsért fizetett összeghatárig terjed ki.

SZELLEMI TULAJDONJOG A SZOFTVERHEZ
Az összes írásos dokumentációhoz és a Szoftver összes másolatához minden jogcím és szellemi tulajdonjog a Gyártót illeti. Ön a Szoftver használati jogát szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A Szoftverbe foglalt, illetve az abba nem foglalt, de a Szoftver használata során elérhető anyagok tartalmára vonatkozó összes jogcím és szellemi tulajdonjog e tartalom megfelelő tulajdonosának a tulajdona, amelyet a szerzői jog vagy a szellemi termékekre vonatkozó egyéb törvények és nemzetközi egyezmények védenek. A Szoftver által elérhető online szolgáltatások használatára az ezen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó megfelelő rendelkezések vonatkoznak.

NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK
A jelen Végfelhasználói Licencszerződésben (EULA) nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más kapcsolódó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szokások alkalmazandók.

FELHASZNÁLÓ A SZOFTVERT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TELEPÍTI ÉS HASZNÁLJA. A GYÁRTÓ A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉBŐL, HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!

SZOFTVER GYÁRTÓJA ÉS TULAJDONOSA
Fehér Attila e.v.
Adószám: 65483420-1-30
Telefon: +36(20) 911-9270
Web: www.wsoft.hu