ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (GDPR)
OLVASSA EL FIGYELMESEN MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ A SZOFTVERTERMÉKET!


Fehér Attila egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 15893478 adószám: 65483420-1-30, 3200 Gyöngyös, Koháry út 8.) mint a wSoft Rental kölcsönző szoftver tulajdonosa és üzemeltetője adatkezelőként aláveti magát jelen kötelező adatkezelési tájékoztatónak.
Adatkezelő személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységére elsősorban az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet: GDPR)
• 2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyv (Ptk.);
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya a wSoft Rental kölcsönző szoftverben elérhető szolgáltatások igénybevétele során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.
Jelen adatkezelési tájékoztató szempontjából felhasználónak azon természetes személy minősül, aki a www.wsoft.hu oldalon gazdálkodási tevékenységi körében megrendelést ad le.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-a szerint az érintettet (jelen esetben a wSoft Rental kölcsönző szoftvert használót, és oda adatokat feltöltő személyt, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell:
• arról, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
• az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha a felhasználó személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése.
Jelen adatkezelési tájékoztató a fenti törvényi rendelkezés alapján jött létre, tekintettel arra, hogy a wSoft Rental kölcsönző szoftver használata esetében a felhasználók személyes tájékoztatása lehetetlen, illetőleg aránytalan költséggel járna.
Jelen adatkezelési tájékoztató a wSoft Rental kölcsönző szoftver adatkezelését szabályozza és a fenti jogszabályban előírt tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató az alábbi oldalról érhető el: www.wsoft.hu
Fehér Attila egyéni vállalkozó fenntartja a jogot arra, hogy adatkezelési szabályzatát és ezáltal jelen tájékoztatót bármikor, előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

A WSOFT RENTAL KÖLCSÖNZŐ SZOFTVER ADATKEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A wSoft Rental kölcsönző szoftver használata során a wSoft Rental kölcsönző szoftver üzemeltetője Fehér Attila egyéni vállalkozó (továbbiakban: Fehér Attila egyéni vállalkozó, adatkezelő) az Ön által a regisztrációkor és a megrendeléskor megadott, illetőleg kötelezően megadandó adatait bizalmasan kezeli, azokat, a jelen tájékoztatóban meghatározott feleken kívül, harmadik fél részére nem adja át, azokat csak a felek közötti jogügylet megvalósítása céljából használja fel. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban bemutatott és törvényes célok elérése érdekében, a szükséges és arányos mértékben történik.
Tekintettel arra, hogy a megrendelés leadásához adószám megadása szükséges, megrendelőként kizárólag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy adószámmal rendelkező magánszemély jelölhető meg. Adószámmal rendelkező magánszemély esetében a megrendeléskor a magánszemély személyazonosító adatai megjelölése szükséges. Az adatkezelő az alábbi adatokat kezeli magánszemélyek esetében:
• vezeték- és keresztnév,
• e-mail cím,
• lakcím,
• adószám
• jelszó
Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében:
• a szervezet neve és formája
• a szervezet számlázási címe
• adószáma
Adatkezelő bankkártyás fizetés esetén a bankkártya adatokat nem ismeri meg, a bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a CIB Bank Zrt. fizetési felületén adja meg, ezáltal a bankkártya adatok és személyes adatok tekintetében a CIB Bank Zrt. önálló adatkezelőnek minősül. Adatkezelő azonban a biztonságos online fizetés érdekében a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-041004, adószám: 10136915-4-44) számára továbbítja a fizetendő összeget és a fizetési nemet, a megrendelt szoftver nevét és a tranzakció egyedi azonosítóját. Jelen adattovábbítás célja a biztonságos fizetési rendszer működtetése, a bankkártyás fizetéssel kapcsolatos visszaélések és csalások megakadályozása, a fizetési műveletek visszaigazolása.
CIB Bank Zrt adatkezelési tájékoztatója: https://www.cib.hu/document/documents/CIB/vhk_adatkezelesi_190325_2.pdf
Adatkezelő kezeli további a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó adatokat, ebben a körben a kiválasztott szoftvert, a fizetési ütemezést, a fizetési módot és a fizetendő összeget.
Az adatkezeléssel a www.wsoft.hu weboldalon megrendelést leadó felhasználók érintettek.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.
Az adatkezelés célja a szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítése. A szerződés teljesítéséhez szükséges a felhasználói fiók létrehozása, a kiválasztott szoftver használata biztosítása, a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése konkrét célja az adatok alapján a Felhasználó azonosítása és a használati jogosultságának ellenőrzése, a Felhasználó által megadott kapcsolati adatok kezelésének konkrét célja a szolgáltatás biztosításához szükséges kapcsolattartás, a vállalkozásra vonatkozó adatok kezelésének konkrét célja az adatok alapján a Felhasználó azonosítása és a használati jogosultságának ellenőrzése.
Adatkezelő a bizonylatokon (számlán) szereplő adatokat – köztük a bizonylaton szereplő személyes adatokat is – bizonylatmegőrzési kötelezettségére tekintettel a bizonylat kiállításától számított 8 évig megőrzi, majd 1 éven belül törli az adathordozókat.
A megrendeléssel kapcsolatos további adatokat Adatkezelő a program használatának befejezésétől számítottan az elévülési időn belül, azaz 5 éven át megőrzi.
Az adatkezelő rendelkezésére bocsájtott személyes adatok megismerésére az adatkezelő munkatársai is jogosultak.
A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja a felhasználó kezdeményezni:
• postai úton levélben a 3200 Gyöngyös, Koháry út 8. címre küldött kérelmében,
• e-mail útján az info@wsoft.hu e-mail címen,
Amennyiben felhasználó szamlazz.hu, innvoice.hu, seeme.hu regisztrációval, vagy Google fiókkal rendelkezik és akként dönt, hogy ezeket felhasználói fiókjával összeköti, a felhasználó különböző rendszerekben meglévő egyedi azonósítója kerül összekapcsolásra. A Google API-kból nyert információk felhasználására és bármely más alkalmazásba történő továbbítására a Google API-szolgáltatások felhasználói adataira vonatkozó irányelvek vonatkoznak, beleértve a korlátozott felhasználási követelményeket is. Link: https://developers.google.com/terms/api-services-user-data-policy.

KAPCSOLATFELVÉTEL
Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel megtörténhet a weboldalon megadott e-mail címen keresztül, vagy a weboldalon biztosított kapcsolati űrlap használatával. A kapcsolatfelvétel során az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez. Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Szolgáltató kezeli a felhasználó e-mail címét, valamint az üzenetben esetlegesen önkéntesen megadott további felhasználói adatokat, azonban utóbbi adatokat csak abban az esetben, ha azok a kapott üzenet megválaszolásához szükségesek. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel biztosítása és a kapcsolatfelvételek visszakereshetősége, információ átadása és segítségnyújtás.
Amennyiben a kapcsolatfelvétel már meglévő vagy megkötendő szerződéssel kapcsolatos, annak adatkezelésére a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés fenti szabályai irányadók.

ADATFELDOLGOZÓK
1 Díjbekérő, számlázás
Adatfeldolgozással a szolgáltatás megrendelő természetes személyek érintettek.
Átutalással történő fizetés esetén a megrendelés során a megadott e-mail címre kerül megküldésre a díjbekérő, a díjbekérőn feltüntetett bankszámlaszámra történt fizetést követően pedig a szolgáltatás kiállított számla. Bankkártyával történő fizetés esetén a fizetést követően a megrendelés során a megadott e-mail címre kerül megküldésre a számla.
A díjbekérő a Szolgáltató által automatikusan kerül kiállításra.
A számlakiállítás körében adatkezelő az adatokat adatfeldolgozóhoz továbbítja. A számlákat könyvelő dolgozza fel adatkezelő adóbevallási kötelezettsége teljesítése érdekében, erre tekintettel az eljáró könyvelő adatfeldolgozóként jelenik meg.
Az adatkezelés célja az adatkezelés célja elektronikus díjbekérő és számla kiállítása, valamint küldése e-mail mellékletként.
Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, azaz az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatfeldolgozás célja a számlakiállításhoz használt szoftver működésének biztosítása.
• Adatfeldolgozó: ALBETA GROSS 21 Kft. (könyvelö)
Székhely: 3200 Gyöngyös, Nyulmály utca 2.
Cégjegyzékszám: 10-09-038852
Adószám: 29310580-2-10
2 Tárhelyszolgáltató
Az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti a tárhelyszolgáltató esetében, igénybevételének célja a weboldal működtetésének biztosítása.
Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
E-mail: support@tarhely.eu
Telefon: +36 1 789 3789

COOKIE-K
A www.wsoft.hu weboldalra jellemzőek a cookie-k vagy sütik, melyek a böngészők és statisztikák számára nélkülözhetetlen adatokat szolgáltatnak és amelyek használatához előzetes hozzájárulást az érintettektől a weboldalon egy felugró ablakkal kér a forgalmazó.
A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, amelyek kis méretű információk tárolására szolgálnak. Ezek a cookie-k segítenek abban, hogy a weboldal megfelelően működjön, biztonságosabb legyen, jobb felhasználói élményt nyújtson. Az ún. "sütik" információiból nem lehet a személyt azonosítani, azonban olyan adattartalmakat hordoznak, amely segítségével az adott weboldal a felhasználói igények mentén alakítható. A cookiek célja tehát a felhasználók tevékenységének nyomon követése. A weboldal funkcióinak és kényelmes használatának biztosításához szükséges sütik elhelyezéséhez nem kell beszerezni a Felhasználó hozzájárulását. A további célokra, úgy mint a látogatáselemzésre vagy marketing célra folytatott adatgyűjtésre alkalmazott sütik működésének megkezdéséhez a felhasználó hozzájárulására van szükség. A hozzájárulását a fentebb említett felugró ablakban teheti meg a Felhasználó, a hozzájárulás azonban bármikor visszavonható vagy módosítható a böngésző beállításaiban.
A sütik használata nélkül a Felhasználó nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészést, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem működnek megfelelően.
A weboldal a következő "sütiket" használja:
• "munkamenet sütik": a weboldal alapvető funkcióinak megfelelő működéséhez szükségesek, lehetővé teszik a látogató által az adott oldalon végzett tevékenységek megjegyzését. A böngésző bezárásával a "munkamenet sütik" törlődnek. Ezen adatok kezelésének célja a weboldal működésének garantálása.
• "statisztikai sütik": a weboldal a látogatói szokások felméréséhez statisztikát készít, amelyhez a Google Analytics webelemző szolgáltatást veszi igénybe. A Google Analytics a felhasználó számítógépén tárolt sütiket használja fel az elemzéséhez, a sütik által generált – személyazonosításra alkalmatlan - információkat azonban a Google saját szervereire továbbítja, így annak adatkezelésére már a Google Adatvédelmi tájékoztatója az irányadó.
A "statisztikai sütik" alkalmazását a felhasználó letilthatja böngészőjében, amely az oldal rendeltetésszerű működését nem befolyásolja.
A Google adatvédelmi irányelvek az alábbi linken keresztül érhetők el: https://policies.google.com/privacy

A FELHASZNÁLÓ JOGAI
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (tájékoztatáshoz való jog)
b) hozzáférését (hozzáféréshez való jog)
b) személyes adatainak helyesbítését (helyesbítéshez való jog)
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével – törlését (törléshez való jog)
d) az adatkezelés korlátozását (korlátozáshoz való jog)
e) a kezelt személyes adatok megkapását vagy továbbítását (adathordozhatósághoz való jog)
f) tiltakozhat (tiltakozáshoz való jog)
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a jogszabály mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés lényeges adataihoz hozzáférést kapjon.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyekből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
b) az érintett visszavonja hozzájárulását és nincs más jogalap a kezelésre. Ezen eset csak a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén áll fenn.
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
e) a személyes adatokat tagállam számára előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben
A helyesbítésről, a korlátozásról, és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy az érintettel kötött szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

JOGORVOSLAT
Felhasználó adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával az adatkezelőhöz fordulat az alábbi elérhetőségeken:
Fehér Attila ev.
3200 Gyöngyös, Koháry u. 8.
E-mail: info@wsoft.hu
Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendeletek megsértése esetén, vagy ha nem teljesítette az adatkezelő valamely kérését, akkor a bírósághoz fordulhat az adatkezelővel szemben. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

2023. július 13. Fehér Attila ev.